PaRaMeter 1.4.5.8

PaRaMeter 1.4.5.8

CleverStat – 1,4MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating
PaRaMeter stands for "Page Rank Meter" - the meter of Google PageRank which is one of the web ranking important parameters. Google PageRank shows how important your site is and is based on the number and quality of backlinks to your site. Obviously, you want to know how important your website is from the Google's point of view. You install Google Toolbar and open your site in a browser to see its PageRank.
But what if you have a number of websites to check? Here comes The PaRaMeter. With it, you can easily check the PageRank of dozens websites with just one click, without openning each one in your browser explicitly. The PaRaMeter works fast, does not require Google Toolbar to be installed on your computer and is capable to export the PageRank info into CSV report.
The PaRaMeter is free and very easy to use.

Tổng quan

PaRaMeter là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi CleverStat.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PaRaMeter là 1.4.5.8, phát hành vào ngày 06/02/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

PaRaMeter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

Người sử dụng của PaRaMeter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PaRaMeter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có PaRaMeter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản